Bonaventura Bassegoda i Nonell - biografia

Kim jest Bonaventura Bassegoda i Nonell?

Urodzony w 1930


Katalońskiego architekta

Polecane zabytki Bonaventura Bassegoda i Nonell

Miasta z projektami architekta

Architekci tworzący w tym stylu